Localizado nas Praias Selvagens

Pedra da Tartaruga
Pedra da Tartaruga